mint.jpg

Photo attribution: 

Flickr: Anthony Cramp